Algemene Voorwaarden Bold Tickets

Om Bold Optical Fair en/of Bold XXL te kunnen bezoeken is het noodzakelijk tickets te bestellen, zonder geldig ticket kan de toegang geweigerd worden. Bold is alleen toegankelijk voor opticiens, en optiek gerelateerde bedrijven. Tickets zijn gratis te bestellen via de link op de website van Bold.

Intellectueel eigendom en auteursrechten
Mogelijk zullen er beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers. Deze beeld- en/of geluidsopnamen kunnen worden openbaar gemaakt en verveelvoudigd. De Bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de Bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de Bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. De auteursrechten, die rusten op het beeld- en of geluidmateriaal in het kader van het (digitale) evenement/de bijeenkomst berusten bij Bold of derden. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten overgedragen aan Bezoeker.

Bijzondere Bepalingen
Het is Bezoeker niet toegestaan tijdens het betreffende evenement/de bijeenkomst reclame te maken/verspreiden (waaronder flyeren) van zijn/haar eigen onderneming of andere ondernemingen, die niet deelnemen aan het betreffende evenement/ de bijeenkomst. Voorts dient Bezoeker instructies op te volgen van medewerk(st)ers van Bold in het kader van het evenement/ de bijeenkomst. Het niet opvolgen van de bovengenoemde instructies kan leiden tot verwijdering van het evenement/ de bijeenkomst.

Aansprakelijkheid
Hoewel het evenement/de bijeenkomst, of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk) materiaal, met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt Bold geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het evenement/ de bijeenkomst. Bold is niet aansprakelijk voor bij Bezoeker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie. Bold aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de wederpartij kan aantonen dat er sprake is va n opzet of grove schuld aan de zijde van Bold. Voor zover Bold aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Bold is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de wederpartij op het evenement/de bijeenkomst. Bold is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan Bold of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is Bold alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.

Bold Optical Fair BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bold Optical Fair, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bold Optical Fair verstrekt. Bold Optical Fair kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw Bedrijfsnaam
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– BTW-nummer
– Bankrekening gegevens

WAAROM BOLD OPTICAL FAIR GEGEVENS NODIG HEEFT
Bold Optical Fair verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Bold Optical Fair uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BOLD OPTICAL FAIR GEGEVENS BEWAART
Bold Optical Fair bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Bold Optical Fair verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Bold Optical Fair worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, wij bewaren niet uw IP-adres van uw computer. De gegevens worden alleen gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bold Optical Fair gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Bold Optical Fair maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bold Optical Fair bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bold Optical Fair te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bold Optical Fair heeft hier geen invloed op. Bold Optical Fair heeft Google geen toestemming gegeven om via Bold Optical Fair verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

INFORMATIE MAILS
Door tickets aan te vragen om Bold Optical Fair te bezoeken geeft u ons toestemming meer informatie toe te sturen (via email) over de aankomende en de nieuwe Bold edities. Uw email adres wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinde of mailings van bedrijven anders dan Bold Optical Fair. Ook zal uw email adres en andere persoonlijke gegevens niet met deren worden gedeeld.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bold-opticalfair.nl. Bold Optical Fair zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Bold Optical Fair neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bold Optical Fair verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bold Optical Fair op via info@bold-opticalfair.nl. Bold Optical Fair is een website van Bold Optical Fair. Bold Optical Fair is als volgt te bereiken:

Postadres:
Bold Optical Fair BV,
Lijnderdijk 199, 1175 KE Lijnden

BTW: NL863281308B01
KVK: 84613017

E-mailadres: info@bold-opticalfair.nl.

 

 

Translate »